Modernize Pitch Deck Powerpoint


Nội Dung 


  • 400+ slide độc ​​đáo Kéo và thả sẵn sàng dựa trên trình giữ chỗ 16: 9 
  • Hiển thị HD 
  • Tệp PPTX 
  • Một lần nhấp để thay đổi màu 1000+ 
  • Biểu tượng Vector 
  • Biểu tượng và hình dạng có thể chỉnh sửa cao

Liên Kết Tải Về - 0119


Newer Posts Older Posts