Khóa Học Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot

Bạn có tin "Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot"? Chỉ trong khoảng thời gian 5 tiếng học, bạn và tôi sẽ cùng thực hành cách sử dụng excel pivot - công cụ tổng hợp báo cáo mạnh nhất trên Excel.

 • với cấp quản lý. Một khi đã thành thạo công cụ này, tôi cam đoan bạn sẽ chỉ mất 15 phút để xây dựng một báo cáo quản trị. 
 • Khóa học bao gồm 12 phần được chia thành gần 52 bài giảng ngắn gọn. 
 • Mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào công việc hàng ngày.


 Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot
 Làm báo cáo trong 15 phút với Excel Pivot

 • đều có bài tập mẫu và câu hỏi kiểm tra bạn có hiểu hay không. Khóa học này được thiết kế cho Excel 2007, 2010, 2013 và 2016. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả công việc để đạt được các cơ hội lớn hơn như thăng chức, tăng lương, hay chuyển đổi một công việc khác,... thì khóa học này DÀNH CHO BẠN!


Lợi Ích Khóa Học


 • Xây dựng được hệ thống báo cáo quản trị là công cụ dành cho nhà quản lý 
 • Phân tích số liệu nhằm đánh giá  
 • Dự báo hiệu quả kinh doanh bán hàng hiện tại & trong tương lai


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Tổng quan về Excel Pivot 9 Bài 
 • Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Excel và một số lưu ý 01:06 
 • Bài 2: Excel Pivot là gì? 06:58 
 • Bài 3: Định dạng bảng tính 06:04 
 • Bài 4: Cách tạo một Pivot Table đơn giản 07:33 
 • Bài 5: Xem dữ liệu báo cáo chi tiết 03:00 
 • Bài 6: Sắp xếp Field List từ A đến Z 02:23 
 • Bài 7: Làm mới dữ liệu 03:27 
 • Bài 8: Thay đổi giao diện báo cáo 04:23 
 • Bài 9: Bộ lọc báo cáo (Filter) 04:57
 • Chương 2: Công thức tính toán kết quả báo cáo 5 Bài 
 • Bài 1: Hiển thị nhiều SUBTOTAL 02:12 
 • Bài 2: Tìm SUM và COUNT 03:31 
 • Bài 3: Tìm MAX và MIN 04:08 
 • Bài 4: Tìm tổng GRAND TOTAL 04:32 
 • Bài 5: Các cách vào mục Hiển thị báo cáo dưới dạng 03:14
 • Chương 3: Hiển thị báo cáo dưới dạng 6 Bài 
 • Bài 1: % của tổng cột 04:35 
 • Bài 2: % của tổng hàng 03:41
 • Bài 3: % của 07:07 Bài 4: Là hiệu của 02:32
 • Bài 5: Là số lũy kế của 06:59 
 • Bài 6: Đánh số thứ tự theo giá trị 05:14
 • Chương 4: Nhóm báo cáo 5 Bài 
 • Bài 1: Nhóm báo cáo theo DATE 10:00 
 • Bài 2: Nhóm báo cáo theo MONTH, QUATER 06:46 
 • Bài 3: Nhóm báo cáo theo Ngày tùy chọn 08:30 
 • Bài 4: Nhóm báo cáo theo TEXT 05:41 
 • Bài 5: Kết hợp nhiều nhóm báo cáo trong một Pivot Table 04:15
 • Chương 5: Sắp xếp 3 Bài 
 • Bài 1: Sắp xếp theo TEXT và DATE 05:34 
 • Bài 2: Sắp xếp theo VALUE 06:38 
 • Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tùy chọn 06:16
 • Chương 6: Bộ lọc báo cáo 5 Bài 
 • Bài 1: Bộ lọc theo DATE 13:58 
 • Bài 2: Bộ lọc theo TEXT 14:05 
 • Bài 3: Bộ lọc theo VALUE 07:17 
 • Bài 4: Bộ lọc theo MAX và MIN 07:03 
 • Bài 5: Bộ lọc theo công thức tùy chọn * và ? 10:23
 • Chương 7: Slicer 4 Bài 
 • Bài 1: Thêm một slicer 05:54 
 • Bài 2: Kết nối một slicer với nhiều bảng Pivot Table 04:43 
 • Bài 3: Xóa hoặc ngắt kết nối slicer 02:21 
 • Bài 4: Một số cách khác để sử dụng slicer 02:16
 • Chương 8: Tùy chỉnh công thức trong Excel Pivot 3 Bài 
 • Bài 1: Tạo một CALCULATED FIELD 02:55 
 • Bài 2: Đổi công thức và xóa CALCULATED FIELD 04:48 
 • Bài 3: Tạo một CALCULATED ITEM 07:05
 • Chương 9: Pivot Chart 3 Bài 
 • Bài 1: Thêm một Pivot Chart 04:45 
 • Bài 2: Slicer và Pivot Chart 03:22 
 • Bài 3: Vẽ biểu đồ trên một ô dữ liệu sparkline 05:33
 • Chương 10: Công thức GETPIVOTDATA 2 Bài 
 • Bài 1: Tổng quan về GETPIVOTDATA 09:13 
 • Bài 2: Thiết kế một báo cáo đơn giản với GETPIVOTDATA 05:32
 • Chương 11: Conditional formatting 6 Bài 
 • Bài 1: Kết hợp với Conditional Formatting 13:53 
 • Bài 2: Highlight ô báo cáo 06:44 
 • Bài 3: Nguyên tắc lớn nhất và nhỏ nhất 07:59 
 • Bài 4: Data Bars và Color Scales 07:41 
 • Bài 5: Icon Sets 05:16 
 • Bài 6: Sử dụng slicer để điều khiển conditional formatting 05:02

Liên Kết Tải Về - 066


Newer Posts Older Posts