Khóa Học Xóa mù cấp tốc tiếng Anh

Bạn mất gốc tiếng Anh? Bạn mới học tiếng Anh lần đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã học tiếng Anh lâu ngày nhưng không bao giờ sử dụng và bây giờ đã quên hết? 

Và bạn THỰC SỰ CẦN cải thiện khả năng tiếng Anh hiện tại của mình một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất?

Khóa Học Xóa mù cấp tốc tiếng Anh
Khóa Học Xóa mù cấp tốc tiếng Anh


Nội Dung Khóa Học

 • Thì hiện tại đơn giản ( Phần 1) 
 • Thì hiện tại tiếp diễn Thì hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
 • Thì quá khứ đơn 
 • Thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn 
 • Thì tương lai đơn tương lai tiếp diễn 
 • Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn 
 • Ôn tập về thì của động từ 
 • Dạng của động từ (danh động từ, động từ nguyên mẫu) 
 • Bài tập về dạng của động từ Nâng cao
 • Dạng thức bị động hoành thành của động từ to-VV-ing 
 • Câu bị động - P1 Câu bị động - P2 ( Phần 2) 
 • Động từ khuyết thiếu 
 • Câu trực tiếp gián tiếp - P1 Câu trực tiếp gián tiếp - P2 
 • Mệnh đề quan hệ Giảm mệnh đề quan hệ 
 • Câu điều kiện loại 1,2,3 
 • Bài tập 
 • Đảo ngữ của câu điều kiện Liên từ và các mệnh đề trạng ngữ 
 • Bài tập mệnh đề trạng ngữ Bài tập tổng hợp

Liên Kết Tải Về - 017

Newer Posts Older Posts