Khóa Học Xây dựng Single Page Web App với Angularjs Routing

Tạo một ứng dụng trang đơn (SPA) đi kèm với nhiều lợi thế hiện đại cho một trang web truyền thống có thể cải thiện trải nghiệm người dùng.

 • Những ưu điểm này bao gồm trải nghiệm người dùng nhanh hơn thường do không phải tải lại toàn bộ ứng dụng để hiển thị các thay đổi trong nội dung. 
 • Điều này dẫn đến một trải nghiệm có thể rất giống hoặc giống hệt với trải nghiệm người dùng trong ứng dụng máy tính để bàn truyền thống. 
 • Một lĩnh vực lợi thế mà SPA không có xu hướng là các trình thu thập dữ liệu web và công cụ tìm kiếm không theo kịp khả năng lập chỉ mục và thu thập dữ liệu Ứng dụng Trang đơn.


Single Page Web App với Angularjs Routing
Single Page Web App với Angularjs Routing

 • Các ứng dụng trang đơn sử dụng AngularJS sử dụng hàm băm (tức là #!) Để tận dụng lịch sử trình duyệt. 
 • Do đó, mọi thứ sau hàm băm không được phục vụ cho trình thu thập dữ liệu web hoặc máy chủ web (ví dụ: Apache hoặc Tomcat) và chỉ được tải bởi trình duyệt hoặc máy khách.


Lợi Ích Khóa Học


 • Nắm chắc những khái niệm SPA, AngularJS 
 • Thành thạo 2 phương pháp routing trong AngularJS 
 • Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web SPA với AngularJS với phương pháp routing. 
 • Tạo được ứng dụng SPA có thực và chạy mượt mà.


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Giới thiệu chung 2 Bài 
 • Bài 1: Giới thiệu về SPA với AngularJS 03:40 
 • Bài 2: Yêu cầu về khoá học 03:48
 • Chương 2: Phương pháp routing trong AngularJS 3 Bài 
 • Bài 1: Phương pháp routing trong AngularJS 02:48 
 • Bài 2: Tìm hiểu về ngRoute 09:36 
 • Bài 3: Tìm hiểu về ui.router 10:17
 • Chương 3: Project thực tế 3 Bài 
 • Bài 1: Thiết lập project 03:46 
 • Bài 2: Phân chia bố cục liên kết các trang 02:53 
 • Bài 3: Liên kết tới thành phần chung 03:20
 • Chương 4: NgRoute 5 Bài 
 • Bài 1: Cấu hình cho ngRoute 01:25 
 • Bài 2: Liên kết tới các trang thành phần 02:56 
 • Bài 3: Liên kết chuyển hướng tới trang mặc định 01:27 
 • Bài 4: Bỏ dấu # trên route 02:45 
 • Bài 5: Render dữ liệu dùng engine router 08:20
 • Chương 5: Ui.router 4 Bài 
 • Bài 1: Cấu hình cho ui.router 01:29 
 • Bài 2: Liên kết tới các trang thành phần 01:58 
 • Bài 3: Liên kết chuyển hướng tới trang mặc định 00:59 
 • Bài 4: Đưa dữ liệu từ controller vào template 05:45
 • Chương 6: Tổng kết 1 Bài 
 • Bài 1: Tổng kết 00:43

Liên Kết Tải Về - 048


Newer Posts Older Posts